Trang chủ
Study
Chứng nhận EduTrust là gì?

CHỨNG NHẬN EDUTRUST LÀ GÌ

Chứng nhận EduTrust là một chương trình đảm bảo chất lượng do Ủy ban Giáo dục tư nhân – CPE (Committee for Private Education) quản lý cho các Học viện giáo dục tư nhân – PEIs (Private Education Institutions) ở Singapore. EduTrust nhằm mục đích phân biệt các trường tư có khả năng duy trì một tiêu chuẩn chất lượng cao trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục và thực hiện các cải tiến liên tục để đàm bảo chất lượng học tập.

EduTrust đánh giá các Học viện giáo dục tư nhân  PEIs (Private Education Institutions) dựa trên bảy tiêu chí sau đây:

– Cam kết quán lý và trách nhiệm.

– Quản lý và quản trị doanh nghiệp.

– Các đại lý tuyển dụng bên ngoài.

– Dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ sinh viên.

– Các quy trình học tập và đánh giá học sinh.

– Thành tích học sinh và kết quả tốt nghiệp.

– Đảm bảo chất lượng, giám sát và kết quả.

Học viện giáo dục tư nhân – PEIs (Committee for Private Education) có thể hội đủ điều kiện nhận một trong các giải thưởng chứng nhận EduTrust dưới đây tùy thuộc vào điểm số họ đạt được theo EduTrust. Điểm số phản ánh các yêu cầu của EduTrust đã được đáp ứng như thế nào.

Chứng nhận Điểm Thời hạn Đặc điểm
EduTrust Star 750 trở lên 4 năm Chứng nhận này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân vì có thành tích rất xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực chính của quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng. EduTrust Star cũng là một biểu tượng của sự công nhận cho những nỗ lực cải thiện bền vững trong tổ chức
EduTrust 600-749 4 năm Chứng nhận này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân đạt được những thành tích đáng khen ngơị trong các lĩnh vực quan trọng của quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục
EduTrust Provisional 500-599 1 năm Chứng nhận này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân đã đạt được một mức tối thiểu ở các khu vực trọng điểm về quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục. Trong việc chấp nhận các giải thưởng, tổ chức thừa nhận sự cần thiết phải cải thiện phương thức quản lý hiện tại của nó và các quy định dịch vụ và phấn đấu để đạt được điều này

Tính đến năm 2018, chỉ có duy nhất 2 trường tư thục tại Singapore đạt được chứng chỉ EduTrust Star là James Cook University và Lasalle College Of The Arts.

Các trường tư thục (Private Education Institutions – PEIs) để được chứng nhận Edutrust cẩn thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu sau:

– Xếp hạng Tài chính.

– Chính sách Bảo vệ Học phí (Fee Protection Scheme – FPS).

– Cung cấp Bảo hiểm Y tế.

– Thực hiện đầy đủ các điều kiện và điều khoản của Edutrust.

Nếu Tổ chức giáo dục tư nhân không đạt được bất kỳ giải thưởng nào sau khi đánh giá, họ được khuyến khích tự chuẩn bị tốt hơn trước khi nộp đơn tiếp theo.

Những Tổ chức giáo dục tư nhân có EduTrust mới có thể tuyển sinh sinh viên quốc tế theo quy định của Cục Di trú Singapore.

Để biết danh sách các trường nằm có chứng chỉ EduTrust, vui lòng click vào đây