Trang chủ
Study
Danh sách các trường Anh
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
Queen’s University Belfast Đại học Belfast Anh https://www.qub.ac.uk/ Chi tiết
Aston University Đại học Birmingham Anh https://www.aston.ac.uk/ Chi tiết
University of Northampton Đại học Northampton Anh https://www.northampton.ac.uk/ Chi tiết
Swansea University Đại học Swansea Anh https://www.swansea.ac.uk/ Chi tiết
Brunel University London Đại học London Anh https://www.brunel.ac.uk/ Chi tiết
University of Leicester Đại học Leicester Anh https://le.ac.uk/ Chi tiết
University of Portsmouth Đại học Portsmouth Anh https://www.port.ac.uk/ Chi tiết  
Robert Gordon University (RGU) Đại học Aberdeen Anh https://www.rgu.ac.uk/ Chi tiết
University of Hertfordshire (UH) Đại học Hatfield Anh https://www.herts.ac.uk/ Chi tiết
Birmingham City University (BCU) Đại học Birmingham Anh https://www.bcu.ac.uk/ Chi tiết
University of Plymouth Đại học Plymouth Anh https://www.plymouth.ac.uk/ Chi tiết
Anglia Ruskin University (ARU) Đại học Cambridge Anh https://aru.ac.uk/ Chi tiết