Trang chủ
Study
Danh sách các trường Hà Lan
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
Inholland University of Applied Sciences Đại học Delft Hà Lan https://www.inholland.nl/ Chi tiết  
Utrecht Applied Sciences University Đại học Utrecht Hà Lan https://www.hu.nl/ Chi tiết
Webster Leiden Campus Đại học Leiden Hà Lan http://www.webster.nl/ Chi tiết
Han University of Applied Sciences Đại học Arnhem Hà Lan https://www.han.nl/ Chi tiết
THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Đại học South Holland Hà Lan www.thehagueuniversity.com Chi tiết
UNIVERSITY OF TWENTE Đại học Anschede Hà Lan https://www.utwente.nl/en/ Chi tiết
NHL STENDEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Đại học Leeuwarden Hà Lan https://www.nhlstenden.com/en chi tiết
SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Đại học Apeldoorn Hà Lan https://www.saxion.edu/ chi tiết
ROTTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Đại học Rotterdam Hà Lan https://www.rotterdamuas.com/ chi tiết
WITTENBORG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Đại học Apeldoorn Hà Lan https://www.wittenborg.eu/ chi tiết
AMSTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Đại học Amsterdam Hà Lan https://www.amsterdamuas.com/ chi tiết
UNIVERSITY OF AMSTERDAM Đại học Amsterdam Hà Lan https://www.uva.nl/en/home chi tiết