Trang chủ
Study
Danh sách các trường New-Zealand
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
MASSEY UNIVERSITY Đại học New-Zealand http://www.massey.ac.nz/ Chi tiết
VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON Đại học Wellington New-Zealand https://www.victoria.ac.nz/ Chi tiết   
UNIVERSITY OF CANTERBURY Đại học Canterbury New-Zealand http://www.canterbury.ac.nz/ Chi tiết
AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Đại học Auckland New-Zealand https://www.aut.ac.nz/ Chi tiết
EDENZ COLLEGE Cao đẳng Auckland New-Zealand http://www.edenz.ac.nz/ Chi tiết