Trang chủ
Study
Danh sách các trường Philippines
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
TRƯỜNG ANH NGỮ GLOBAL LANGUAGE CEBU Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines chi tiết
TRƯỜNG ANH NGỮ SMEAG ENCANTO CAMPUS Học viện Anh ngữ Thành phố Cebu Philippines http://www.smeag.com/index.php Chi tiết
Học viện Happy Learning Academy – HLA Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines https://hla.asia/ Chi tiết
Trường Anh ngữ HELP – Baguio Campus (Longlong) Trung tâm anh ngữ Thành phố Baguio Philippines http://www.helpenglish.org/ Chi tiết
Trường Anh ngữ HELP – Clark Campus Trường anh ngữ Thành phố Clark Philippines http://www.helpenglish.org/ Chi tiết
Saint Paul American School Clark Trung học Thành phố Angeles Philippines http://www.stpaulclark.com/home.php Chi tiết
Trường Anh ngữ Talk Academy Trường anh ngữ Thành phố Baguio Philippines Chi tiết
Trường Anh Ngữ Fella – Sparta Campus Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines https://englishfella.com/vi-vn Chi tiết
Trường Anh ngữ Fella – Classic Campus Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines https://englishfella.com/vi-vn Chi tiết
Trường Anh ngữ KEYSTONE Trường anh ngữ Thành phố Subic Philippines Chi tiết
Trường Anh ngữ CNN Trường anh ngữ Quezon Philippines Chi tiết
Trường Anh ngữ SMEAG Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines http://smenglish.com/ Chi tiết