Trang chủ
Study
New Zealand Qualifications Framework

NEW ZEALAND – NEW ZEALAND QUALIFICATIONS FRAMEWORK

1) New Zealand Qualifications Framework (NZQF) là gì?

Khung bằng cấp của New Zealand (New Zealand Qualifications Framework – NZQF) được thành lập lần đầu tiên vào năm 1989 theo phần 248 của Đạo luật giáo dục New Zealand. NZQF lần đầu tiên được đưa vào như là một khuôn khổ thống nhất vào ngày 01/07/2010 và được giới thiệu đầy đủ vào Đạo luật giáo dục New Zealand tháng 08/2011.

Cho dù bạn đang học ở cấp độ trung học hay đại học, bạn nên kiểm tra xem chương trình học của bạn có nằm trong Khung tiêu chuẩn New Zealand (NZQF) hay không, bởi vì điều này thể hiện rằng khóa học của bạn có đảm bảo chất lượng theo khung tiêu chuẩn của New Zealand (NZQF).

NZQF đặt ra một lộ trình rõ ràng cho trình độ kiến thức và kỹ năng mà bạn sẽ đạt được khi bạn tốt nghiệp, cũng như những cơ hội học tập lên cao và cơ hội việc làm của bạn sau khi tốt nghiệp.

2) Các cấp độ của NZQF

NZQF được chia thành 10 cấp độ từ chứng chỉ (certificate) đến bằng tiến sĩ (Doctoral degrees). Các cấp được phân chia dựa trên mức độ phức tạp của việc học, với chứng chỉ 1 (certificate 1) là ít phức tạp nhất và bằng tiến sĩ có độ phức tạp cao nhất.

Dưới đây là bảng tóm tắt các cấp độ của NZQF:

Cấp độ Certificate Diploma Degree
Level 10 Doctoral Degree (Tiến sĩ)
Level 9 Master’s Degree (Thạc Sĩ)
Level 8 Postgraduate Certificate Postgraduate Diploma Bachelor Honours Degree
Level 7 Graduate Certificate Graduate Diploma
Diploma
Bachelor Degree
Level 6 Certificate Diploma
Level 5 Certificate Diploma
Level 4 Certificate
Level 3 Certificate
Level 2 Certificate
Level 1 Certificate

Certificate level 1

– Mục đích: Certificate level 1 đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức cơ bản, kỹ năng làm việc, học tập hoặc tham gia vào cộng đồng.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Certificate level 1 có thể: 

   + Chứng minh kiến thức cơ bản.

   + Áp dụng các kỹ năng cơ bản cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản.

   + Áp dụng các giải pháp cơ bản cho các vấn đề đơn giản.

   + Áp dụng các kỹ năng đọc, viết và tính toán để tham gia vào cuộc sống hàng ngày.

   + Làm việc trong một bối cảnh có cấu trúc cao.

   + Chứng minh một số trách nhiệm đối với việc học của chính mình.

   + Tương tác với người khác.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 40 tín chỉ (40 credits) bạn mới có thể lấy được Certificate level 1.

Certificate level 2

– Mục đích: Certificate level 2 đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức và kỹ năng giới thiệu cho một lĩnh vực học tập hoặc làm việc.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Certificate level 2 có thể:

   + Chứng minh kiến thức cơ bản hoặc hoạt động của một lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu.

   + Áp dụng các giải pháp đã biết cho các vấn đề quen thuộc.

   + Áp dụng các quy trình tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu.

   + Áp dụng các kỹ năng đọc viết và tính toán có liên quan đến vai trò trong lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Làm việc dưới sự giám sát chung

   + Chứng minh một số trách nhiệm đối với việc học và thực hiện của chính mình

   + Cộng tác với những người khác.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 40 tín chĩ (40 credits) bạn mới có thể lấy được Certificate level 2.

Certificate level 3

– Mục đích: Certificate level 3 hội đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức và kỹ năng cho một vai trò cụ thể trong các lĩnh vực học tập, công việc hoặc học tập lên cao.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Certificate level 3 có thể:

   +  Chứng minh một số kiến thức hoạt động và lý thuyết trong một lĩnh vực làm việc hoặc học tập.

   + Chọn và áp dụng một loạt các giải pháp đã biết cho các vấn đề quen thuộc.

   + Áp dụng một loạt các quy trình tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu.

   + Áp dụng một loạt các kỹ năng giao tiếp liên quan đến vai trò trong lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Áp dụng các kỹ năng đọc viết và tính toán có liên quan đến vai trò trong lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Làm việc dưới sự giám sát hạn chế.

   + Thể hiện trách nhiệm chính đối với việc học và thực hiện riêng.

   + Thích ứng với hành vi của chính mình khi tương tác với người khác.

   + Đóng góp vào hiệu suất nhóm.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 40 tín chỉ (40 credits) bạn mới có thể lấy được Certificate level 3.

Certificate level 4

– Mục đích: Certificate level 4 đủ điều kiện để các cá nhân làm việc hoặc học tập trong các lĩnh vực rộng hoặc chuyên ngành.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Certificate level 4 có thể:

   + Chứng minh kiến thức hoạt động và lý thuyết rộng rãi trong một lĩnh vực làm việc hoặc học tập.

   + Chọn và áp dụng các giải pháp cho các vấn đề quen thuộc và đôi khi không quen thuộc.

   + Chọn và áp dụng một loạt các quy trình tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn có liên quan đến lĩnh vực làm hay học.

   + Áp dụng một loạt các kỹ năng giao tiếp liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Chứng minh khả năng tự quản lý việc học và thực hiện theo hướng dẫn rộng.

   + Chứng minh một số trách nhiệm đối với hoạt động của người khác.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 40 tín chĩ (40 credits) bạn mới có thể lấy được Certificate level 4.

 Certificate level 5

– Mục đích: Certificate level 5 đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức về mặt lý thuyết hoặc kỹ thuật hoặc kỹ năng trong một khía cạnh của một lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu cụ thể.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Certificate level 5 có thể:

   + Chứng minh kiến thức hoạt động hoặc kỹ thuật và lý thuyết rộng trong một (các) khía cạnh của một lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu cụ thể.

   + Chọn và áp dụng một loạt các giải pháp cho các vấn đề quen thuộc và đôi khi không quen thuộc.

   + Chọn và áp dụng một loạt các quy trình tiêu chuẩn và không chuẩn liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Chứng tỏ khả năng tự quản lý hoàn toàn việc học và thực hiện trong phạm vi được xác định.

   + Chứng minh một số trách nhiệm đối với việc quản lý học tập và hiệu suất của công việc.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 40 tín chĩ (40 credits) bạn mới có thể lấy được Certificate level 5.

Diploma level 5

– Mục đích: Diploma level 5 đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức và kỹ năng lý thuyết hoặc kỹ thuật trong một lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu cụ thể.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Diploma level 5 có thể:

   + Chứng minh kiến thức hoạt động hoặc kỹ thuật hoặc lý thuyết rộng trong một lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Chọn và áp dụng một loạt các giải pháp cho các vấn đề quen thuộc và đôi khi không quen thuộc.

   + Chọn và áp dụng một loạt các quy trình tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Thể hiện sự tự quản lý hoàn toàn việc học tập và hiệu suất công việc trong ngữ cảnh được xác định.

   + Chứng minh một số trách nhiệm đối với việc quản lý học tập và hiệu suất công việc.

Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 120 tín chĩ (120 credits) từ Certificate 4 hoặc 72 tín chĩ (72 credits) từ Certificate 5.

Certificate level 6

– Mục đích: Certificate level 6 đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức về mặt lý thuyết hoặc kỹ thuật hoặc kỹ năng trong một khía cạnh của một bối cảnh chuyên ngành/chiến lược.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Certificate level 6 có thể:

   + Chứng minh kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hoặc lý thuyết với độ sâu trong một khía cạnh của một lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu.

   + Phân tích và tạo ra các giải pháp cho các vấn đề quen thuộc và không quen thuộc.

   + Chọn và áp dụng một loạt các quy trình tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Thể hiện sự tự quản lý hoàn toàn việc học tập và hiệu suất công việc trong các ngữ cảnh linh hoạt.

   +  Thể hiện trách nhiệm lãnh đạo trong bối cảnh năng động.

– Kết quả: Phải hoàn thành ít nhất 40 tín chĩ (40 credits) bạn mới có thể lấy được Certificate level 6.

Diploma level 6

– Mục đích: Diploma level 6 đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức và kỹ năng lý thuyết hoặc kỹ thuật trong bối cảnh chuyên ngành / chiến lược.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Diploma level 6 có thể:

   + Chứng minh kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hoặc lý thuyết với độ sâu trong một lĩnh vực làm việc hay học tập.

   + Phân tích và tạo ra các giải pháp cho các vấn đề quen thuộc và không quen thuộc.

   + Chọn và áp dụng một loạt các quy trình tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Thể hiện sự tự quản lý hoàn toàn việc học tập và hiệu suất trong các ngữ cảnh linh hoạt.

   + Thể hiện trách nhiệm lãnh đạo trong bối cảnh năng động.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 120 tín chĩ (120 credits) từ Certificate 5 hoặc 72 tín chĩ (72 credits) từ Certificate 6.

Diploma level 7

– Mục đích: Diploma level 7 đủ điều kiện cho các cá nhân có kiến thức và kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật trong một ngữ cảnh chuyên nghiệp.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Diploma level 7 có thể:

   + Chứng minh kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hoặc lý thuyết với chuyên môn sâu trong một hoặc nhiều lĩnh vực công việc hoặc học tập.

   + Phân tích và tạo ra các giải pháp cho các vấn đề không quen thuộc và đôi khi phức tạp.

   + Chọn, điều chỉnh và áp dụng một loạt các quy trình liên quan đến lĩnh vực công việc hoặc nghiên cứu.

   + Chứng minh các kỹ năng chung hoặc các kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong một bối cảnh chuyên môn hoặc lĩnh vực học tập.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 120 tín chĩ (120 credits) từ Certificate 5 đã bao gồm ít nhất 72 tín chỉ ở level 7.

Bachelor Degree level 7

– Mục đích:

   + Bachelor degree level 8 cung cấp cho các cá nhân một phần kiến thức nền tảng có hệ thống và mạch lạc, một lượng kiến thức về một chủ đề chính được công nhận cũng như giải quyết vấn đề và các kỹ thuật cơ bản liên quan việc tự học và làm việc.

   + Bằng cử nhân liên quan đến ít nhất một chương trình nghiên cứu tuần tự trong đó nội dung được phát triển dần dần để nó có thể tạo thành cơ sở cho nghiên cứu sau đại học và thực hành chuyên nghiệp.

   + Bằng cử nhân được giảng dạy chủ yếu bởi những người tham gia vào nghiên cứu.

– Điều kiện đầu vào: Để học được chương trình Bachelor degree level 8 bạn phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào được chỉ định, thông thường ở cấp độ 3 trên NZQF.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Bachelor degree level 8 có thể:

   + Chứng minh sự độc lập về trí tuệ, tư duy phê phán và sự khắt khe về phân tích.

   + Tham gia vào học tập tự định hướng.

   + Chứng minh kiến thức và kỹ năng liên quan đến ý tưởng, nguyên tắc, khái niệm, trưởng phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật giải quyết vấn đề của một chủ đề chính được công nhận.

   + Chứng minh các kỹ năng cần thiết để có được, hiểu và đánh giá thông tin từ một loạt các nguồn khác nhau.

   + Chứng minh kỹ năng giao tiếp và cộng tác.

– Số tín chỉ yêu cầu: Bằng cử nhân yêu cầu tối thiểu 360 tín chỉ từ cấp độ 5 đến 7. Một số chương trình cử nhân trong các lĩnh vực chuyên môn như kỹ thuật, khoa học sức khỏe và pháp luật có thể yêu cầu thời gian học dài hơn với nhiều tín chỉ hơn.

– Mối quan hệ với các bằng cấp khác: Một người có bằng cử nhân có thể đủ điều kiện đăng ký học sau đại học.

Graduate Certificate level 7

– Mục đích:

+ Graduate Certificate level 8 được thiết kế chủ yếu như một phương tiện để sinh viên tốt nghiệp đại học theo đuổi nghiên cứu thêm ở cấp độ đại học nâng cao.

+ Graduate Certificate level 8 thường được thiết kế như là một bằng cấp cầu nối sau đại học, nghiên cứu cho các cá nhân phát triển kiến ​​thức về giáo dục, chuyên nghiệp hoặc nghề nghiệp trong một môi trường kỷ luật, nghề nghiệp hoặc lĩnh vực chủ đề mới hoặc là mở rộng hoặc nâng cao kỹ năng hoặc kiến thức đã đạt được trong một văn bằng đại học.

– Điều kiện đầu vào: Mở cửa cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các quy định của chương trình mà có yêu cầu khác nhau. Những người có thể chứng minh trình độ chuyên môn thực tế hoặc giáo dục tương đương tốt nghiệp đại học có thể được cấp phép nhập học.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Graduate Certificate level 8 có thể chứng minh một số kết quả của bằng cử nhân trong một lĩnh vực nghiên cứu mới.

– Số tín chỉ yêu cầu: Phải hoàn thành ít nhất 60 tín chĩ (60 credits) hoặc tối thiếu 40 tín chỉ (40 credits) ở cấp độ 7.

– Mối quan hệ với các bằng cấp khác: Chứng chỉ tốt nghiệp có thể là cơ sở cho việc học sau đại học.

Graduate Diploma level 7

– Mục đích: Graduate Diploma level 7 cho phép sinh viên tốt nghiệp để theo đuổi một chương trình nghiên cứu ở một trình độ đại học tiên tiến. Văn bằng thường được thiết kế như là một tiêu chuẩn cầu nối để nghiên cứu sau đại học cũng như mở rộng kiến thức và kỹ năng trong một chủ đề quen thuộc, hoặc phát triển kiến thức trong một lĩnh vực mới.

– Điều kiện đầu vào: Mở cửa cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các quy định của khóa học cụ thể, có thể yêu cầu người học đáp ứng kinh nghiệm thực tế, hoặc trình độ giáo dục tương đương để được chấp nhận nhập học.

– Kết quả: Một người có bằng Graduate Diploma level 7 có thể chứng minh kết quả của bằng cử nhân trong một lĩnh vực nghiên cứu mới.

– Số tín chỉ yêu cầu: Graduate Diploma level 7: yêu cầu tối thiểu 120 tín chỉ, trong đó 72 tín chỉ phải ở cấp 7 trở lên.

– Mối quan hệ với các bằng cấp khác:  Graduate Diploma level 7 có thể là cơ sở cho việc học sau đại học.

Bachelor Honours Degree level 8

– Mục đích: Honours Degree level 8 là một bằng cấp cử nhân danh dự. Giải thưởng danh dự ghi nhận thành tích xuất sắc có thể là danh hiệu hạng nhất, danh dự hạng nhì và danh dự hạng ba.

– Điều kiện đầu vào: Honours Degree level 8 nhập học dựa trên thành tích của hiệu suất trung bình ở trên các tín chỉ trong bằng Cử nhân có liên quan đến nghiên cứu danh dự được đề xuất.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Honours Degree level 8 có thể:

   + Tham gia vào việc học tập tự định hướng và nghiên cứu nâng cao.

   + Chứng tỏ sự độc lập về trí tuệ, sự khắt khe về phân tích và khả năng hiểu và đánh giá kiến thức và ý tưởng mới.

   + Chứng minh khả năng xác định các chủ đề cho nghiên cứu, kế hoạch và tiến hành ban đầu.

   + Nghiên cứu, phân tích kết quả và truyền đạt kết quả cho sự hài lòng của chuyên gia.

– Số tín chỉ yêu cầu: Yêu cầu tối thiểu là 480 tín chỉ (480 credits) hoặc 120 tín chỉ (120 credits) nếu đã tốt nghiệp đại học.

– Mối quan hệ với các bằng cấp khác: Bachelor Honours Degree level 8 chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp để được nhận vào các nghiên cứu sau đại học.

Postgraduate Certificate level 8

– Mục đích: Postgraduate Certificate level 8 được thiết kế để mở rộng và nâng cao kiến thức, kỹ năng của một cá nhân.

– Điều kiện đầu vào: Bachelor Degree, Graduate Certificate, Diploma hoặc các kỹ năng và kiến thức thích hợp liên quan có được thông qua công việc hoặc kinh nghiệm chuyên môn.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Postgraduate Certificate level 8 có thể chứng minh bằng chứng nâng cao về một lĩnh vực chuyên môn về yêu cầu hoặc thực hành chuyên môn.

– Số tín chỉ yêu cầu: Tối thiểu 60 tín chỉ ở cấp 8.

– Mối quan hệ với các bằng cấp khác: Là cơ sở cho việc học tiếp sau đại học.

Postgraduate Diploma level 8

– Mục đích: Postgraduate Diploma level 8 được thiết kế để mở rộng và nâng cao kiến thức và kỹ năng của một cá nhân bằng cách xây dựng dựa trên sự đạt được trong các môn học chính.

– Điều kiện đầu vào: Đã hoàn thành các yêu cầu của văn bằng cử nhân có liên quan hoặc hoàn thành graduate Certificate, Diploma với kinh nghiệm đi làm phù hợp.

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Postgraduate Diploma level 8 có thể:

+ Cho thấy bằng chứng về kiến thức nâng cao về một lĩnh vực chuyên môn của cuộc điều tra hoặc thực hành chuyên nghiệp.

+ Tham gia vào phân tích trí tuệ nghiêm ngặt, chỉ trích và giải quyết vấn đề.

– Số tín chỉ yêu cầu: Tối thiểu 120 tín chỉ từ cấp 7 trở lên hoặc tối thiểu 72 tín chỉ từ cấp 8.

– Mối quan hệ với các bằng cấp khác: Một người có bằng Postgraduate Diploma level 8 có thể đủ điều kiện để ghi danh vào bằng thạc sĩ.

Master’s Degree level 9

– Mục đích: Master’s Degree level 9 đủ điều kiện cho những cá nhân áp dụng kiến thức nâng cao trong một phạm vi nghiên cứu, một con đường để học thêm hoặc thực hành chuyên môn.

– Điều kiện đầu vào: Trình độ đầu vào tối thiểu cho bằng thạc sĩ là bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương (với bằng Cử nhân được liệt kê ở cấp 7 trên NZQF).

– Kết quả: Sinh viên tốt nghiệp Master’s Degree level 9 có thể:

   + Cho thấy bằng chứng về kiến thức nâng cao về một lĩnh vực chuyên môn của cuộc thực hành chuyên nghiệp

   + Chứng minh sự thành thạo của chủ đề lý thuyết phức tạp

   + Đánh giá một cách nghiêm túc những phát hiện và thảo luận trong văn học.

   + Nghiên cứu, phân tích và tranh luận từ bằng chứng.

   + Làm việc độc lập và áp dụng kiến thức vào các tình huống mới.

   + Tham gia vào phân tích trí tuệ nghiêm ngặt, chỉ trích và giải quyết vấn đề.

– Số tín chỉ yêu cầu:

   + Ít nhất 240 tín chỉ

   + Nếu là bằng cử nhân danh dự và có kinh nghiệm chuyên môn có liên quan đáng kể, số tín chỉ có thể yêu cầu ít hơn 240 tín chỉ nhưng không ít hơn 120 tín chỉ.

   + Nếu là bằng cử nhân 3 năm, số tín chỉ có thể yêu cầu có thể ít hơn 240 tín chỉ nhưng không ít hơn 180 tín chỉ.

– Mối quan hệ với các bằng cấp khác: Một người có bằng Master’s Degree level 9 có thể được xem xét để nhập học vào một chương trình học nâng cao hoặc nghiên cứu ban đầu dẫn đến một bằng tiến sĩ.

Doctoral Degree level 10

– Mục đích: Bằng tiến sĩ là một bằng cấp nghiên cứu, theo đó cá nhân trở thành một học giả độc lập, người đóng góp đáng kể và nguyên bản cho tri thức.

– Điều kiện đầu vào: Trình độ đầu vào của Doctoral Degree level 10 là Master’s Degree level 9.

– Số tín chỉ yêu cầu: Bằng tiến sĩ yêu cầu ít nhất 360 tín chỉ và được liệt kê ở cấp 10.